Home
Anexos ás programacións didácticas

Anexos ás programacións didácticas

Criterios de avaliación modificados según as instruccións do 27 de abril de 2020, da
Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

DEPARTAMENTO DE CANTO
Anexo progamación de Canto
Anexo progamación de Idiomas aplicados ao canto

DEPARTAMENTO DE CONXUNTO
Anexo progamación de Música de cámara
Anexo progamación de Orquestra, Banda, Coro e Conxunto
Anexo progamación de Conxunto (piano)

DEPARTAMENTO DE CORDA
Anexo progamación de Violín
Anexo progamación de Viola
Anexo progamación de Violoncello
Anexo progamación de Contrabaixo

DEPARTAMENTO DE CORDA PULSADA
Anexo progamación de Guitarra
Anexo progamación de Arpa
Anexo progamación de Repentización e Acompañamento (Corda pulsada)

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN
Anexo progamación de Harmonía
Anexo progamación de Análise
Anexo progamación de Historia da música
Anexo progamación de Novas tecnoloxías
Anexo progamación de Acompañamento (4º GP)
Anexo progamación de Acompañamento (5º GP)
Anexo progamación de Acompañamento (6º GP)

DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS ANTIGOS
Anexo progamación de Clave

DEPARTAMENTO DE LINGUAXE MUSICAL
Anexo progamación de Linguaxe musical
Anexo progamación de Educación auditiva e vocal

DEPARTAMENTO DE PERCUSIÓN
Anexo progamación de Percusión

DEPARTAMENTO DE TECLA
Anexo progamación de Piano
Anexo progamación de Acordeón
Anexo progamación de Piano complementario

DEPARTAMENTO DE VENTO MADEIRA
Anexo progamación de Clarinete
Anexo progamación de Oboe
Anexo progamación de Frauta
Anexo progamación de Fagot
Anexo progamación de Saxofón

DEPARTAMENTO DE VENTO METAL
Anexo progamación de Trompeta
Anexo progamación de Trompa
Anexo progamación de Trombón
Anexo progamación de Tuba

ITINERARIOS E OPTATIVAS
Anexo progamación de Improvisación
Anexo progamación do Itinerario de Composición
Anexo progamación do Itinerario de Interpretación
Anexo progamación do Itinerario de Pedagoxía
Anexo progamación de Música tradicional (optativa)
Anexo progamación de Música nos medios audiovisuais (optativa)