Home
Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca1-editado

Servizos
  • Consulta de documentos e partituras
  • Préstamo de partituras, libros, CD’s e DVD’s
  • Acceso a internet
  • Información

Fondos
  • Libros
  • Partituras
  • Publicacións periódicas
  • Grabacións en CD, DVD, Video
  • Outros

Uso dos ordenadores

O uso dos ordenadores está limitado a 30 minutos por alumno

A utilización incorrecta dos ordenadores, tanto na súa manipulación como nas consultas a internet conlevará a prohibición de utilizar os equipos durante o resto do curso


Préstamo de material da biblioteca

Só se poderán prestar 2 libros ou revistas por persoa e dunrante o período de tempo dunha semana (se ninguén reclama o material, poderáse prorrogar o préstamo unha semana máis, presentando o libro ao profesor-bibliotecario). Se o material non se devolve nese prazo non se poderá facer uso do sistema de préstamo durante o trimestre no que se teña producido o retraso na devolución.

As partituras só se prestarán 1 día.

Os CD’s e DVD’s prestaránse 1 por persoa e durante un período máximo de 2 días.

Para o préstamo de calquer material desta biblioteca exisiráse o carnet do centro no caso dos alumnos e o DNI no caso dos profesores.

Calquer desperfecto será abonado polo prestatario.