Home
O Centro
Alumnado con NEE

Alumnado con NEE

Proxecto de incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música do conservatorio

O conservatorio profesional de música da Coruña é un centro que sente a preocupación pola integración social das persoas con necesidades educativas especiais. Desde fai varios anos acariñaba a idea de poñer en marcha unha iniciativa específica e pionera na nosa comunidade autónoma: achegar a vivencia e o goce da música ás persoas con discapacidad que tivesen aptitudes musicais; persoas estas que, habitualmente, non adoitan ter fácil acceso a bens culturais como é o caso da educación musical. No conservatorio temos o pleno convencimiento de que, aínda que o grado de predisposición cara á música é diferente en cada persoa, ninguén está incapacitado para a música. Para o goce da música non existen limitacións, nin barreiras. Na concepción da música como medio de expresión e de comunicación, entendemos o traballo coas persoas con discapacidade como un medio de potenciar neles tanto o seu goce persoal como a sua inserción social. Para conseguilo, neste centro puxéronse varios proxectos en funcionamento:

1o. CONCERTO MÚSICO SENSORIAL. MÚSICA PARA TI, MÚSICA PARA A MIN
Esta iniciativa foi o inicio dun longo camiño ata conseguir o noso principal obxectivo:
Conseguir que alumnos con necesidades educativas especiais que tivesen aptitudes musicais puidesen estudar no conservatorio de música. Non era tarefa fácil, xa que os conservatorios de música son centros de réxime especial, onde os alumnos para poder entrar teñen que facer unhas probas de aptitudes musicais para iniciar os seus estudos no primeiro curso de grado elemental, ou de coñecementos musicais si queren acceder ao resto dos cursos. Son centros onde non existe a figura de orientador, onde non existen profesores de apoio, coidadores, etc.
Ben, este primeiro paso co concerto músico sensorial, tiña un obxectivo, que era que o centro tivese un primeiro contacto con alumnos/as con necesidades educativas especiais e que estes á súa vez tivesen contacto coa música e o conservatorio . Organizouse un concerto onde actuaron distintas agrupaciones do centro interpretando bandas sonoras de películas de Disney e onde se proxectaban á súa vez imaxes das devanditas películas, todo iso presentado e dirixido por un Contacontos. Ver a cara de felicidade destas persoas logo de dúas horas de concerto foi algo moi entrañable.

2. TALLER DE MUSICOTERAPIA
Logo desta primeira toma de contacto criamos que podiamos dar un paso máis grande. Para iso un grupo de profesores do conservatorio solicitamos ao CFR da Coruña a creación dun grupo de traballo co obxectivo de achegarnos á musicoterapia . Á súa vez solicitamos á Consellería de Cultura, educación e Ordenación Universitaria que nos autorizasen á creación dun taller de musicoterapia , para poder traballar cun grupo de alumnos/as con necesidades educativas especiais os coñecementos adquiridos en devandito taller. Para seleccionar ao alumnado puxémonos en contacto con varios centros e asociacións da nosa cidade, para que nos enviasen aos alumnos que eles consideraban óptimos para o proxecto. Traballamos con alumnos/as de distintas características, Síndrome de Williams, Síndrome x fráxil, autismo, ect. As sesións desenvolvéronse todos os venres en sesións de 19:00 a 20:00 h. durante os meses de abril e maio. Hai que recalcar que o taller realizouse fóra do horario lectivo do profesorado implicado. O colofón de devandita experiencia foi o concerto que se celebrou o día 3 de xuño do 2011, onde os alumnos participantes actuaron coa banda xuvenil, o grupo de percusión do conservatorio e xunto cos profesores e os alumnos/as de 2o de Bachillerato ( xa que daquela o bachillerato na vía de música e artes escénicas impartíase no conservatorio) puxeron en escea un conto musical creado para dita ocasión.

3. POR QUE NOS DECANTAMOS POR UNHA EDUCACIÓN MUSICAL
Logo da realización do taller , vendo as características do noso Centro, consideramos que debiamos decantarnos por unha educación musical do alumnado con necesidades educativas especiais, xa que a músicoterapia pódena recibir por medio das asociacións, das escolas de música ou dos seus propios centros educativos a través de actividades extraescolares, ademáis a figura de profesor musicoterapeuta NOS CENTRO EDUCATIVOS non está contemplada na legislación vixente.
Esta iniciativa, da creación dun aula para alumnos con necesidades educativas especiais, que é pionera na nosa comunidade autónoma e que no resto do país só realízase noutros dous conservatorios, Foi solicitada ás administracións educativas durante varios anos, e que por fin viu a luz coa publicación da orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais as ensinanzas elementais de música no conservatorio profesional de música da Coruña. En dita orde autorizan a adaptación das probas de acceso para alumnado con necesidades educativas especiais.
Como a orde entraba no curso 2012-2013, solicítase á súa vez que nos autoricen a impartir un cursiño preparatorio para a proba de acceso ao Grao Elemental, que se realizou de marzo a maio de 2012 a través de sesións musicais e instrumentais. Este cursiño preparatorio proporcionou tanto a alumnos como a profesores unha primeira toma de contacto que axudou a definir as bases de este proxecto.
En xuño de 2012, e dentro das probas xerais de acceso a primeiro curso de grao elemental, convocáronse 5 prazas nunha quenda especial dirixida a estes rapaces. Todas as prazas ofertadas en diferentes especialidades foron cubertas: percusión (2), piano (1), saxofón (1) e tuba (1). Dende ese curso académico todos os anos ofértanse un número determinado de prazas reservadas a este alumnado.

Nestes intres hai matriculados no conservatorio 10 alumnos/as dentro do proxecto, nas seguintes especialidades:

Clarinete: 1 alumno
Frauta: 1 alumno
Percusión: 2 alumnos
Piano: 1 alumno
Trompeta: 1 alumno
Trompa: 1 alumno
Viola: 2 alumnas

4. QUENES SON OS DESTINATARIOS
Ou presente proxecto vai dirixido ao alumnado con necesidades educativas especiais, escolarizado en centros ordinarios ou de educación especial, co correspondente ditame de escolarización, que se considere apto para seguir as ensinanzas musicais de grao elemental.
Ou alumnado deberá ter a autonomía suficiente para desenvolverse non centro sen a axuda do profesorado ou persoal non docente.

5. CARGA LECTIVA
O alumnado con NEE recibe clase semanalmente de 2 horas de linguaxe musical, 1 hora de educación auditiva e vocal, 1 hora de instrumento individual e nalgúns casos incorporáronse tamén á clase colectiva de instrumento.