Home
Accesos
Contidos e normas das probas de acceso

Contidos e normas das probas de acceso

Orde do 28 de xullo de 2008 pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música dispostas no Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música (DOG do 18 de agosto de 2008).


Circular 4/2008 pola que se regulan as probas de acceso ao grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música do 22 de maio de 2008.

 

Os contidos de cada proba están especificados nas correspondentes programacións (dispoñibles na sección Departamentos desta web)